Informacje

Czy pamiętasz, że nadal, w niektórych miejscach należy zakrywać nos i usta?

Funkcjonariusze każdego dnia w trakcie służby zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Skierniewiccy policjanci przypominają mieszkańcom miasta i okolicy, aby stosowali się do obostrzeń wynikających z potrzeby walki z problemem kolejnych zachorowań.

 

Życie i zdrowie ludzkie jest najwyższą wartością. Tylko sumienność i rozsądne  podejście w stosowaniu się do obostrzeń może pomóc w walce z epidemią.  Czwartkowe działania nie są jedynymi podejmowanymi przez skierniewickich policjantów. Codziennie w walce z COVID-19 sprawdzają prawidłowość realizacji kwarantanny przez setki osób, współpracują z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Skierniewicach zwracają uwagę przechodniom, są na dworcach, poświęcali służby na rozdawanie mieszkańcom maseczek.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z aktualnymi uregulowaniami,  w stanie epidemii wszyscy jesteśmy zobowiązani do stosowania środków profilaktycznych, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Pamiętajmy,  że  należy zakrywać nos i usta, aby uniknąć transmisji wirusa  między innymi w:

-  środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

-   miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a)na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b)na terenie nieruchomości wspólnych oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania

–chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2m od przebywających w tych miejscach osób,

c)w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

- w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

 

 

  • skierniewiccy policjanci na targowisku