Informacje

Bezpiecznie na interwencję wobec chorego na COVID-19

27 lipca 2020 roku grupa policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Skierniewicach. Policjanci zyskali dodatkową wiedzę na temat zabezpieczenia się podczas interwencji wobec osoby zarażonej koronawirusem. Policja przypomina, że do stosowania rozwiązań profilaktycznych - takich jak np. zakrywanie w określonych sytuacjach ust i nosa - nie są zobowiązani tylko przedstawiciele służb lecz każdy obywatel.

 

Dr Ewa Zieliński i mgr Bernard Motylewski  z WOPR w Skierniewicach 27 lipca 2020 roku przyjechali do KMP w Skierniewicach, aby przeszkolić funkcjonariuszy o tym, jak zabezpieczyć się podczas interwencji wobec osoby chorej na COVID-19. Policjanci zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w warunkach epidemii.  Ponadto zostali wyposażeni  w sprzęt osobisty m.in. fartuchy, maseczki, przyłbice, czepki, kombinezony.

 Program szkoleń prowadzonych przez WOPR w Skierniewicach stworzony został w ramach realizacji zadania „WOPR Skierniewice w walce z COVID-19" w Programie Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID -19.

Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy zebrać tak cenną wiedzę na temat tego jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. To szczególnie ważne, gdy zakażenia koronawirusem w kraju nadal każdego dnia wynoszą blisko 300-500 nowych osób w ciągu każdej doby.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z aktualnymi uregulowaniami,  w stanie epidemii wszyscy jesteśmy zobowiązani do stosowania środków profilaktycznych, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Pamiętajmy,  że  należy zakrywać nos i usta, aby uniknąć transmisji wirusa  między innymi w:

-  środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

-   miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a)na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b)na terenie nieruchomości wspólnych oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania

–chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2m od przebywających w tych miejscach osób,

c)w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

- w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);3)w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

 

 

  • dr Zieliński i Bernard Motylewski z WOPR Skierniewice szkola policjantów z zabezpieczania się przed COVID 19
  • dr Zieliński i Bernard Motylewski z WOPR Skierniewice szkola policjantów z zabezpieczania się przed COVID 19
  • dr Zieliński i Bernard Motylewski z WOPR Skierniewice szkola policjantów z zabezpieczania się przed COVID 19
  • dr Zieliński i Bernard Motylewski z WOPR Skierniewice szkola policjantów z zabezpieczania się przed COVID 19
  • dr Zieliński i Bernard Motylewski z WOPR Skierniewice szkola policjantów z zabezpieczania się przed COVID 19
  • dr Zieliński i Bernard Motylewski z WOPR Skierniewice szkola policjantów z zabezpieczania się przed COVID 19
  • dr Zieliński i Bernard Motylewski z WOPR Skierniewice szkola policjantów z zabezpieczania się przed COVID 19
  • zestawy ochronne przed COVID -19 położone na stoliku