Informacje

Porozumienie Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach z Dyrektorem Szkoły w Bolimowie.

Komendant Miejski Policji w Skierniewicach młodszy inspektor Wojciech Dworak i Dyrektor Zespołu Szkól w Bolimowie Elżbieta Gródecka, podpisali w dniu 27 kwietnia 2021 roku, Porozumienie określające zasady współpracy policji z pracownikami oraz uczniami Zespołu Szkół. Na kanwie tytułowego Porozumienia zostały określone wspólne działania na rzecz edukacji i propagowania działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych wśród młodzieży Liceum.

Wiodącym celem przedmiotowej współpracy jest szeroko zakrojone działania na rzecz edukacji i propagowania działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pokazania młodemu pokoleniu istoty służby w policji, możliwości rozwoju jakie oferuje formacja policyjna, a także poznanie specyfiki jej funkcjonowania, organizacji etc.

Policjanci skierniewickiej Komendy oraz Dyrekcja Szkoły podpisując ów dokument wyrazili akcept działaniom polegającym m. in na :

  1. propagowaniu i kształtowaniu pozytywnego wizerunku Policji i służby w Policji wśród młodzieży szkolnej;

  2. zapoznawaniu z bieżącą ofertą szkolnictwa policyjnego i służby w Policji;

  3. popularyzowaniu działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej
    i patriotycznej młodzieży szkolnej;

  4. wspieraniu i promowaniu inicjatyw zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji i ceremoniału policyjnego;

  5. zapoznawaniu młodzieży szkolnej z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Policji;

  6. omawianiu zasad i procesu doboru do służby w Policji oraz organizowaniu fachowego procesu umożliwiającego wszechstronne przygotowanie młodego człowieka do służby w policji,

  7. krzewieniu postaw obywatelskich i społecznych.

 

Zwieńczeniem spotkania była rozmowa na temat wypracowania kierunków współdziałania zarówno
w czasach stanu pandemii COVID - 19, jak i po.

 

W ramach podpisanego porozumienia zarówno Szkoła jak i Komenda Policji, mogą liczyć na wzajemne wsparcie przy realizacji różnego rodzaju inicjatyw co z pewnością przyczyni się do kształtowania pozytywnego wizerunku skierniewickiej Policji jak i ZS w Bolimowie.  

Powrót na górę strony