Plan pracy - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Plan pracy

Plan Pracy

Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

w Skierniewicach na 2019 rok.

 

1.

Opracować:

- sprawozdanie roczne z działalności Koła,

- sprawozdanie finansowe za rok 2018,

- plan finansowy na 2019 rok,

- plan pracy Zarządu Koła na 2019 rok.

Dokumenty przekazać do Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Łodzi.

Styczeń

2.

Opracować i wydać kronikę Koła za 2018 rok.

Styczeń

Luty

3.

Przekazać całość dokumentacji finansowej Koła Komisji Rewizyjnej w celu sprawdzenia prawidłowości gospodarowania finansami.

Styczeń

4.

Zgłosić kandydata na członka Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta Skierniewice.

Styczeń

5.

Zorganizować integracyjne spotkanie karnawałowe w restauracji Tawerna w Skierniewicach.

Luty

6.

Prowadzić działania informacyjne wśród emerytów i rencistów w celu przekazywania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego ZG Stowarzyszenia.

Styczeń

Kwiecień

7.

Sporządzić wykaz członków Koła obchodzących jubileusze urodzin: 50,60,70,75,80 i więcej.

Opracować okolicznościowe dyplomy do  wręczenia tym jubilatom.

Styczeń

Cały rok

 

8.

Kontynuować przedsięwzięcia prowadzące do zorganizowania wczasów grupowych dla emerytów i rencistów  w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym Adhara w Sarbinowie w czerwcu 2019 roku.

Kontynuować  działania podjęte w celu organizacji grupowych wczasów zagranicznych  w czerwcu 2019 roku w Hiszpanii .

 

Styczeń

Czerwiec

 

 

 

9.

Zorganizować dla członkiń naszego Koła  wyjazd do teatru z okazji Święta Kobiet.

 

Marzec

10.

Zakończyć przygotowania do zorganizowania trzydniowej wycieczki promowej do Szwecji. 

 

Styczeń

Kwiecień

11.

Zorganizować spotkanie integracyjne przy ognisku „Powitanie Wiosny”.

Maj

12.

Zorganizować spotkanie integracyjne z okazji 100-lecia powołania Policji Państwowej.

Lipiec

13.

Zorganizować spotkanie integracyjne „Pieczenie pyra”.

Wrzesień

14.

Podjąć działania prowadzące do organizacji wyjazdu do teatru w Warszawie lub Łodzi.

Październik

15.

Kontynuować pełnienie dyżurów Członków Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia w każdą środę w godz. 10 – 13.

Posiedzenia Zarządu odbywać zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

 

Cały rok

16.

Utrzymywać  współpracę z Zarządem Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Skierniewicach oraz innymi klubami emerytów z terenu miasta.

Cały rok

17.

Prowadzić działania mające na celu szeroki, aktywny udział   członków Koła imprezach okolicznościowych organizowanych przez Urząd Miasta.

Cały rok

18.

 Pracę Zarządu Koła ukierunkować na:

- zacieśnianie integracji środowiska emerytów i czynnych policjantów,

- zwiększanie liczby członków koła,

- udzielanie pomocy w kompletowaniu stosowanych materiałów potrzebnych 

  do opracowania wniosków o pomoc socjalną, dofinansowanie do leczenia i

  wypoczynku,

- utrzymywanie dobrych kontaktów z kierownictwem KMP, Zarządem

  Wojewódzkim SEiRP i Zarządami sąsiednimi Kół,

- poszerzanie  współpracy z organizacjami mundurowymi oraz klubami

  seniorów działającymi w mieście.

Cały rok

19.

Prowadzić systematyczne rozpoznanie warunków bytowych naszych emerytów i  w uzasadnionych przypadkach występować z urzędu do Komisji Socjalnej o przyznanie zapomóg.

Cały rok

20.

Dbać o bieżącą aktualizację informacji na naszej podstronie  internetowej.

Cały rok

21.

Na bieżąco śledzić nowelizację przepisów dotyczących środowiska emerytów i rencistów policyjnych. Wykorzystywać je w pracy Zarządu i przekazywać  zainteresowanym.

Cały rok

22.

Przy organizacji spotkań integracyjnych, wycieczek i wczasów występować do KWP w Łodzi z wnioskami o dofinansowanie poszczególnych przedsięwzięć.

Cały rok

23.

Zorganizować spotkanie opłatkowe dla członków Koła.

Grudzień

24.

Zorganizować Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność Koła za rok 2019.

Grudzień

  1. W miarę potrzeb, w toku bieżącej działalności Zarządu Koła, plan będzie aktualizowany.