Plan pracy - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Plan pracy

Plan Pracy

Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych

w Skierniewicach na 2018 rok

 

1.

Opracować:

- sprawozdanie finansowe z roku 2017

- plan finansowy na 2018 rok

- plan pracy Zarządu Koła na 2018

Odpisy przekazać do Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Łodzi.

Styczeń

2.

Przygotować Kronikę Koła za 2017 rok do wydania książkowego.

Styczeń

Luty

3.

Sporządzić sprawozdanie z pracy Zarządu Koła za 2017 rok zgodnie z nowymi wzorami a następnie przekazać do Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Łodzi.

Styczeń

4.

Przekazać całość dokumentacji finansowej Koła Komisji Rewizyjnej w celu sprawdzenia prawidłowości gospodarowania finansami.

Styczeń

5.

Zorganizować wieczorek karnawałowy dla chętnych emerytów i rencistów policyjnych w restauracji Tawerna w Skierniewicach.

Wystąpić z wnioskiem do KWP w Łodzi o dofinansowanie dla każdego uczestnika zgodnie z wytycznymi na ten cel.

Styczeń

6.

Przekazać kwotę 500 zł na fundację pomocy wdowom i sierotom po poległych policjantach.

Styczeń

7.

Prowadzić działania propagandowe wśród emerytów i rencistów w celu przekazywania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego ZG Stowarzyszenia.

Styczeń

Marzec

8.

Z uwagi na znaczne obniżenie emerytur i rent rodzinnych na bieżącą informować zainteresowanych o składaniu wniosków o korzystaniu ze środków z funduszu socjalnego jak również pomagać w zbieraniu i organizowaniu dokumentacji odwoławczej w zakresie wydanych krzywdzących decyzji w tym zakresie.

Cały rok

9.

Wytypować jubilatów spośród członków Koła, którym przypada okrągła rocznica urodzin 50,60,70,75,80 i więcej lat.

Opracować okolicznościowe dyplomy, które wręczyć w określonych terminach.

Styczeń

 

 

Cały rok

10.

Kontynuować działania zmierzające do zorganizowania wczasów grupowych dla emerytów i rencistów  w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym Adhara w Sarbinowie w czerwcu 2018 roku.

Kontynuować podobne działania przygotowawcze do zorganizowania grupowych wczasów zagranicznych przez Biuro Podróży „Bonavija” w sierpniu 2018 roku w Grecji w Ośrodku Wypoczynkowym.

 

Styczeń

Czerwiec

 

Styczeń

Sierpień

11.

Zorganizować dla członkiń koła grupowe wyjście, wyjazd do teatru z okazji Święta Kobiet.

 

Marzec

13.

Przygotować zorganizowanie zebrania sprawozdawczo-wyborczego za ostatnią kadencję oraz przedsięwzięcia na następną kadencję.

 

Marzec

14.

Zapoznać na walnym zebraniu sprawozdawczo wyborczym wszystkich obecnych członków z nowym regulaminem korzystania ze środków funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad przyznawania świadczeń z tego sposobu finansowania.

Kwiecień

15.

Zorganizować dwie czterodniowe wycieczki krajowe dla członków zwyczajnych i wspierających.

 

Maj

Wrzesień

16.

Zorganizować spotkanie integracyjne przy ognisku „Powitanie Wiosny”.

Maj

17.

Organizować jednodniowe wycieczki i wyjazdy do kin, teatrów, i ciekawych zakątków historycznych w kraju.

Cały rok

18.

Kontynuować pełnienie dyżurów Członków Zarządu w każdą środę w godz. 10 – 13 w siedzibie Stowarzyszenia.

Posiedzenie Zarządu odbywać w ostatnią środę każdego miesiąca.

Przebieg dyżurów jak również wszelkie podejmowane decyzje i zadania dokumentować w odpowiednich zeszytach (zeszyt dyżurów, zeszyt posiedzeń Zarządu).

Cały rok

19.

Kontynuować w dalszym ciągu współpracę z Zarządem Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Skierniewicach.

Cały rok

20.

Zorganizować spotkanie integracyjne z okazji Święta Policji.

Lipiec

21.

Zorganizować spotkanie integracyjne „Pieczenie pyra”.

Wrzesień

22.

Podejmować skuteczne działania w kierunku uczestnictwa członków Zarządu w organizowanych przez Urząd Miasta świąt  i rocznic.

Cały rok

23.

Całokształt pracy Zarządu Koła ukierunkować na:

- przekazywanie informacji do biuletynu o realizacji    działań Zarządu,

- stałej integracji środowiska emerycko - policyjnego,

- dążyć do przyjmowania nowych członków koła,

- udzielać pomocy w dokumentowaniu stosowanych materiałów  do

  opracowania wniosków o pomoc socjalną, dofinansowanie do leczenia i

  wypoczynku,

- właściwe prowadzenie dokumentacji finansowej,

- aktywne oddziaływanie na obowiązek uiszczania składek członkowskich,

- utrzymywanie właściwych kontaktów z kierownictwem KMP, Zarządu

  Wojewódzkiego SEiRP, sąsiednimi zarządami kół,

- rozwijanie współpracy z innymi organizacjami mundurowymi jak straż

  pożarna i wojsko.

Cały rok

24.

Wypracować właściwy obieg informacji pomiędzy pracownikami sekcji kadr KMP w Skierniewicach w celu przejmowania osób przechodzących na emerytury i wręczenia im deklaracji wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia.

Cały rok

25.

Występować z urzędu do Komisji Socjalnej dla członków potrzebujących pomocy materialnej w związku z trudną sytuacją zdrowotną.

Cały rok

26.

Utrzymywać stały kontakt z informatykiem KMP w Skierniewicach w celu zamieszczania informacji związanych z działalnością naszego Koła na stronie internetowej.

Cały rok

27.

Współpracować z radnym Grzegorzem Płuską, który na bieżąco będzie nas informował o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i rozwoju miasta.

Cały rok

28.

Śledzić na bieżąco nowelizację przepisów dotyczącą środowiska emerytów i rencistów policyjnych. Przekazywać je szerokiemu gronu członków. Podejmować działania w porozumieniu z Zarządem Wojewódzkim.

Cały rok

29.

Przy organizacji spotkań integracyjnych, wycieczek i wczasów występować do KWP w Łodzi z wnioskami o dofinansowanie poszczególnych przedsięwzięć.

Cały rok

30.

Zorganizować spotkanie opłatkowe dla członków Koła.

Grudzień

31.

Zorganizować Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność Koła za rok 2018.

Grudzień

  1. W toku bieżącej działalności Koła plan będzie systematycznie  aktualizowany.